Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BSW - Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers


Contactgegevens
info.bsw@home.nl
www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl


Omschrijving:
De vereniging heeft als doel:
  • Een open draagvlak te vormen voor natuurlijke personen die als zelfstandig beroepsbeoefenaar dan wel in loondienst werkzaam zijn op het gebied van de spiritualiteit, meer in het bijzonder die personen die werkzaam zijn als spiritueel werker of die in opleiding zijn tot spiritueel werker en voldoen aan het beroepsprofiel en indien van toepassing de beroepscode als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze statuten;
  • Spiritualiteit volwaardig in de maatschappij te zetten met belangrijke kenmerken zoals aardsheid, bezieling, puurheid, uniciteit en gelijkwaardigheid. 
Het beleid van de BSW is gericht op het uitdragen van een spirituele werkwijze en het bevorderen van de bekendheid van deze werkwijze in de maatschappij. Belangrijk is daarbij het thema van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.

De BSW is een beroepsvereniging die in de ruimste zin spiritueel werk en haar beroepsleden die hiermee werken ondersteunt en de bekendheid van deze werkwijze wil bevorderen. 

BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
Veel van onze praktiserende gekwalificeerde spiritueel werkers Aurora® zijn, behalve bij de BSW, tevens aangelsoten bij de BATC.
De BATC registreert therapeuten die voldoen aan hoge eisen ten aanzien van opleiding, bij- en nascholing en praktijkervaring.
Alle BATC-geregistreerden vallen onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht