Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Eufom - European Federation for Oriental Medicine


Contactgegevens
Secretariaat Eufom
Kerkhoflaan 19
3740 Eigenbilzen (Belgi)
0032 89 511037
contact@eufom.com
www.eufom.com


Omschrijving:
De vereniging Eufom heeft tot doel :
in het algemeen :

—een korps van therapeuten die de oosterse geneeskunde beoefenen tot stand te brengen die met inachtname van
   alle eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid, waardigheid en rechtschapenheid het beroep uitoefenen;
— toezicht uit te oefenen op de taken die haar leden uitvoeren binnen het kader van de statutaire bepalingen.

in het bijzonder :
a) Voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken betreffende alle wettelijke en reglementaire bepalingen die
    betrekking hebben op het beroep van haar leden, en streven naar een wettelijke erkenning van de oosterse
    geneeskunde;
b) De bevordering van de studie van de oosterse geneeskunde en de ondersteuning van de opleiding en de
    permanente vorming van haar leden;
c) De verbintenis aan te gaan om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en aan een externe evaluatie;
d) De regels van de deontologie die gelden voor het beroep door haar leden te doen naleven;
e) Maatregelen te treffen teneinde de solidariteit onder haar leden te bevorderen;
f) Juridische bijstand verlenen aan haar leden, voor zover die de oosterse geneeskunde correct hebben toegepast;
g) Contacten onderhouden met andere beroepsverenigingen in binnen- en buitenland;
h) Het coördineren van overleg en communicatie tussen een groepering van gelijkgezinden, therapeuten en de
    overheid.

De vereniging kan alle noodzakelijke handelingen stellen ter verwezenlijking van het doel van de vereniging,
daarin begrepen de verwerving van onroerende goederen indien nodig of nuttig.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

CZCZ DirectDelta Loyd
 
LancyrOHRA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht