Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NOF - Nederlandse Osteopathie Federatie


Contactgegevens
Secretariaat NOF
Beethovenlaan 17
1217 CG Hilversum
035 6210084
info@osteopathiefederatie.nl
www.osteopathiefederatie.nl


Omschrijving:
De stichting NOF stelt zich het volgende ten doel: 
  1. Het aanleggen en bijhouden van een register van personen, die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de osteopathie en voldoen   aan de door de NOF gestelde of te stellen eisen.
  2. Het houden van supervisie op de ethiek en de kwaliteit van handelen van geregistreerden in de uitoefening van hun beroep, of daaraan gerelateerde activiteiten.
  3. Het bewaken en controleren van de kwaliteit (beroepsinhoudelijk en anderszins) van de geregistreerden.
  4. Het aanstellen van klachtenfunctionarissen en in het leven roepen van een klachtencommissie, zoals aangegeven in de uit de tuchtreglementen voortvloeiende bepalingen.
  5. Het instellen van een Commissie van Toezicht en een Commissie van Beroep, zoals aangegeven in de uit de tuchtreglementen voortvloeiende bepalingen.
Alle geregistreerden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen, alsmede de besluiten van het bestuur of van een ander orgaan van de NOF na te leven;
b. de inschrijving ten minste vijf jaar te handhaven overeenkomstig de daartoe in het reglement vastgelegde voorwaarden;
c. de belangen van de NOF en van de osteopathie in het algemeen niet te schaden;
d. de overige verplichtingen, die de NOF in naam van de geregistreerden aangaat, of die uit de registratie voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Alle geregistreerden zijn gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit bepalingen in het beroepsprofiel voor osteopathie, de tuchtreglementen voor osteopathie en de reglementen ten aanzien van de praktijkvoering voor osteopathie.
3. De praktijkuitoefening osteopathie dient in tijd en/of plaats gescheiden te zijn van andere vormen van geneeskunde en/of therapie.
4. Alle geregistreerden zijn verplicht de bij- en nascholingsactiviteiten te volgen die
goedgekeurd zijn door de NOF. De bij- en nascholingsactiviteiten zijn in het huishoudelijk reglement geregeld. 

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
AZVZBesuredCZ
 
CZ DirectDe AmersfoortseDe Friesland
 
De GoudseDelta LoydDitzo
 
DSWEnergiekFBTO
 
Holland ZorgIK!Kiemer
 
MenzisOHRAPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenProLife zorgverzekeringenSalland
 
Stad HollandTake Care Now!VVAA
 
Zilveren Kruis AchmeaZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht