Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Maatschappelijk werk


Maatschappelijk werk is geen alternatieve geneeswijze. Dat mag duidelijk zijn, er wordt immers niets genezen, tenzij we het van de Ayurvedische kant bekijken waarin gesteld wordt dat onbalans ook een ziekte is.
Volgens de Nederlandse zienswijze wordt er dus niets genezen en ook niet 'alternatief'. Wat wordt er dan wel gedaan? Een maatschappelijk werker (M/V) biedt een luisterend oor, zal niet veroordelen, biedt een schouder om uit te huilen en begeleidt de cliënt in zijn of haar weg. Zelf antwoorden laten vinden of zelf een bepaalde zienswijze leren inzien. Herhaling van gemaakte fouten voorkomen en bijstaan. Bijstaan in de meest bredezin des woords.

Zo kan een maatschappelijk werker iemand begeleiden vanuit een uitkeringssituatie naar een betaalde baan of vrijwilligers werk, waardoor het gevoel ontstaat van 'ik hoor er weer bij' of 'ik tel weer mee'.
Maatschappelijk werk kan ook hele specialistische kanten hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan sexe-specifieke problemen, een achtergrond als vluchteling die zich in het gejaagde werstere wereldje moet zien te vestigen en dient te voldoen aan voor hem of haar volstrekt onbekende eisen en verwachtingen. Hier biedt de maatschappelijk werker uitkomst.

Ook binnen het gezin kan de rol van een maatschappelijk werker van onschatbare waarde zijn. Bij ontslag of faillissement, samen de schouders eronder zetten om een scheiding te voorkomen, de begeleiding van de familie bij een overlijden. De maatschappelijk werker is min of meer een duizendpoot waarvan alle duizend pootjes midden in de maatschappij staan.

Aanvullende informatie:


BAMw - Beroepsregister voor Agogen en Maatschappelijk WerkersHet beroepsregister BAMw is het register waar alle op HBO-functionerende sociaalagogen en maatschappelijk werkers zich kunnen registreren. Het register is opgezet door de twee beroepsverenigingen in deze sector: Het NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers) en Phorza (vereniging voor sociaal-agogen). 

Inmiddels telt het BAMw ruim 2.000 geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen. Verdeeld over twee kamers - de kamer Maatschappelijk Werk/MW en de kamer Agogen/AG - mogen geregistreerden zich geregistreerd maatschappelijk werker of geregistreerd agoog noemen. Binnenkort wordt een derde kamer, Jeugdzorgwerkers/JZ, geopend.

Binnen de kamers kunnen professionals zich, indien gewenst, inschrijven in een specialisatie. Zo zijn er de specialisaties bedrijfsmaatschappelijk werk, orthopedagogiek en GGZ-agoog. De specialisatie bedrijfsmaatschappelijk werk is voorbehouden aan de kamer MW, terwijl de specialisatie Orthopedagoog alleen bestemd is voor geregistreerden in de kamer AG. De specialisatie GGZ-agoog is opengesteld voor beide kamers.

Het BAMw onderscheidt twee registratiecategorieën: Categorie 1: Voorlopige inschrijving en Categorie 2: Uitvoerend professional.

Om toe te kunnen treden tot een kamer en/of specialisatie moeten professionals voldoen aan een aantal toelatingscriteria.

Na maximaal vijf jaar toetst het BAMw, middels een herregistratie, of een professional voldoet aan de gestelde criteria.
NVMW - Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk WerkersDe Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers - NVMW is hét platform en hét netwerk voor ruim 4000 professionals. De NVMW is een representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij, en met lef de collectieve belangen van maatschappelijk werkers behartigt.De NVMW borgt de kwaliteit van het beroep, maakt kennisoverdracht mogelijk en biedt individuele dienstverlening aan leden.

Naast de beroepscode en het beroepsprofiel biedt het lidmaatschap van de NVMW nog veel meer:
  • Invloed op beroepsinhoudelijke ontwikkelingen (DBC’s, beroepenstructuur, beroepsprofiel) en politieke debatten (WMO, Jeugdzorg) op landelijk niveau.
  • Advies bij vragen over werk(sector) en ondersteuning.
  • Toegang tot de juiste sleutelpersonen en informatiebronnen.
  • Abonnement op Maatwerk, hét vakblad voor elke maatschappelijk werker.
  • Aantrekkelijke kortingen bij studiedagen en congressen.
  • De NVMW-nieuwsbrief, boordevol activiteiten en actueel nieuws.
Leden
De NVMW is een vereniging en kent in die hoedanigheid statuten. De leden hebben inspraak tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden zijn actief in functiegroepen en regionetwerken, tijdelijke panels, de Adviescommissie Maatschappelijk Werk & Samenleving, de commissie Internationaal, de commissie Onderzoek en op hogescholen als voorlichters of gastdocenten.

Samenwerking
De NVMW werkt samen met de MOgroep, hogescholen, de HBO-raad, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoren, hoogleraren, brancheorganisaties, Beroepsvereniging Opbouwwerkers Nederland, Belangenvereniging voor Medewerkers in de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering, Phorza en MOVISIE. De NVMW onderhoudt contacten met de ministeries van VWS en OC&W, de Unie Zorg en Welzijn, Abvakabo, CNV Publieke Zaak, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Beroepsregister van Agogen en Maatschappelijk Werkers.

Phorza - Beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functiesPhorza is de beroepsvereniging voor alle (MBO en HBO) professionals in de sociaal agogische sector in Nederland. Phorza is een belangenvereniging, wat inhoudt dat Phorza zich dagelijks actief inzet om op te komen voor de belangen van de beroepsgroep en de beroepskracht, de sociaalagoog.
Dit doen wij door deel te nemen aan verschillende stuurgroepen zoals bijvoorbeeld de stuurgroep 'Professionalisering in de Jeugdzorg' van het ministerie van Jeugd en Gezin en de stuurgroep kwaliteitskader GZ, die zich bezig houdt met de kwaliteit in de gehandicaptenzorg en stuurgroep CJG.
Maar ook bijvoorbeeld door bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen in de verschillende sectoren. Een belangrijke ontwikkeling in 2009 is de vernieuwing van de beroepscode en de realisatie van het tuchtrecht. Als lid van Phorza committeer je je aan de beroepscode, ben je transparant en toetsbaar en neem je dus verantwoording voor je vak.
VVMW - Vereniging voor Vrijgevestigde Maatschappelijk WerkersDeze beroepsvereniging is per augustus 2010 opgeheven.