Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stoelmassage


stoelmassage op het werkDe massage wordt gegeven op een speciale, ergonomische stoel welke wordt meegebracht door de masseur. Tijdens de massage oefent de masseur druk uit met de ellebogen, handen, handpalmen en vingers op hoofd, nek, rug, schouders, armen en handen waardoor blokkades worden opgeheven en zwakke plekken worden versterkt. Door stress en/of bijvoorbeeld een slechte werkhouding ontstaan er allerlei blokkades die kunnen leiden tot lichamelijke klachten zoals stijve en pijnlijke spieren. 
Het lichaam komt op die manier weer goed in balans. Stoelmassage is effectief en werkt preventief en ontspannend. Het vermindert o.a. stress en vermoeidheid en kan de werksfeer en prestaties verbeteren. 
Stoelmassage is niet bedoeld ter behandeling van medische klachten maar vermindert en voorkomt klachten zoals RSI en symptomen van stress. 
De kleding kan gewoon worden aangehouden en mede hierom is deze vorm massage een geliefd ziekte-preventiemiddel in het bedrijfsleven.Aanvullende informatie:


NVST - Nederlandse Vereniging van Soma TherapeutenDe Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten is in 1987 opgericht om de met het beroep samenhangende belangen van bonafide shiatsu-therapeuten en hun cliënten te behartigen.

Door allerlei oorzaken werd het in 1998 en 1999 duidelijk dat beleidsterreinen die door overkoepelende organisaties werden beheerd, in de toekomst beter door de NVST zelf konden worden behartigd.

Hiervoor was schaalvergroting zeer wenselijk.

In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam:

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.


Doel van de vereniging
 1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
 2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
 3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
 4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
 5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.
Kenmerken
- De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. 
   Deze screening   betreft naast de specialisatie met name de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens.
- Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria.
- De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel. 

Organisatievorm
De vereniging kent twee soorten leden:

a. Therapeuten met de A-status.
Deze therapeuten voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.

b. Therapeuten met de B-status.
Deze therapeuten hebben een afgeronde therapie-specifieke opleiding maar hebben een bijscholingsopdracht voor een deel van de toetsbare medische kennis.

De vereniging zorgt zelf voor bijscholingsmodules om de kwaliteit te bewaken.

Daarnaast heeft de vereniging donateurs. Deze personen hebben affiniteit met de vereniging en haar doelstelling. Zij betalen een vaste jaarlijkse donatie en hebben het recht de algemene leden vergaderingen bij te wonen en door de vereniging georganiseerde scholing te volgen op dezelfde voorwaarden als de leden.

Binnen de vereniging bestaan associaties van leden, sectoren genoemd, die eenzelfde therapie beoefenen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: shiatsu, zen-shiatsu, voetreflexologie, massage, etc. Deze associaties hebben geen rechtspersoonlijkheid.BvS - Beroepsvereniging voor StoelmasseursDe Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) is opgericht in 2009 door ondernemers uit de stoelmassage branche. Als Beroepsvereniging willen wij de professionaliteit van stoelmassage bevorderen, de beroepsbelangen van de aangesloten stoelmasseurs behartigen en stoelmassage beter op de kaart zetten.

De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs draagt op stimulerende wijze bij aan professionele en hoge kwaliteit stoelmasseurs. Dit platform is voor alle stoelmasseurs in Nederland toegankelijk ongeacht zijn of haar stoelmassage opleiding en ervaring.

De beroepsvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
 • Ondersteuning te verlenen aan stoelmasseurs (in opleiding) ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
 • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
 • Samenwerking tot stand te brengen met verschillende partijen en instanties met gelijke of soortgelijke doelstellingen.
 • De kwaliteit van stoelmassage opleidingen te bewaken, te handhaven en te verbeteren.
 • Stoelmassage in Nederland bekendheid te geven, op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen.
 • Stoelmassage op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
 • Deskundigheid bevorderen door haar leden aanvullende cursussen en/of workshops aan te bieden.
 • Alle leden de gelegenheid te bieden om tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een bijdrage te leveren aan de BVS

Onze missie
De missie van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) is stoelmasseurs te ondersteunen in het professionaliseren van hun stoelmassage werkzaamheden en het verbreden van hun kennis en ervaring. De stoelmasseurs beschikken naast de kunde van goede stoelmassages ook over overige kennis en kwaliteiten zoals communicatieve vaardigheden, anatomie en werkplekergonomie.

Onze visie
De visie van de BvS is dat een goede stoelmasseur, die zich in het bedrijfsleven begeeft, over meer kwaliteiten moet beschikken dan alleen masseren. De masseur is communicatief vaardig, weet zich goed te presenteren binnen een zakelijke omgeving, is representatief, heeft verstand van werkplekergonomie en heeft altijd, naast het belang van de medewerker, het belang van de opdrachtgever in gedachte.

Uit FAQ:
Komen leden van de BvS in aanmerking voor vergoeding van zorgverzekeraars?
Nee, stoelmassages worden in de regel niet vergoed door zorgverzekeraars, ook niet als je lid bent van een beroepsvereniging. Vanaf januari 2011 geldt ook voor leden van de KATA dat nog maar enkele zorgverzekeraars stoelmassages vergoeden.KaTa - Beroepsvereniging Stoelmasseurs TouchPro EuropeKaTa Nederland is opgericht op 16 december 1999 te Hoorn als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten en Notariële akte). KaTa Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Noordwest-Holland onder dossiernummer 37088104.

Doelstelling
KaTa Nederland is opgericht om de belangen te behartigen van haar leden en heeft zich daartoe een aantal doelen gesteld:
 

 • Het bieden van ondersteuning aan haar leden en het geven van informatie.
 • Deskundigheid bevorderen door aan haar leden landelijk en regionaal, aanvullende cursussen en/of workshops aan te bieden.
 • Erkenning van oa. de Zorgverzekeraars voor de beroepsgroep te verkrijgen en te behouden.
 • Het bieden van een klachtenregeling voor de leden en de cliënten (bedrijven en particulieren).
 • Bevorderen en handhaven van de kwaliteit onder de leden middels een kwaliteitshandboek en visitaties.
 • Deelnemen aan Beursen en Evenementen om de leden de gelegenheid te geven om zich te presenteren en om KaTa Nederland meer bekendheid te geven. 
 • Alle leden zijn in de gelegenheid om tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hun mening of bijdrage te leveren.
*) De stichting RING zet zich breed in voor het professionaliseren van de Natuurgerichte Gezondheidszorg (NG) en profileert zich als een onafhankelijke registratie-instelling.
BMS - Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheDe Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1993. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging.

Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld.

Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Erkenningen
Als een van de grootste belangenorganisaties op het gebied van massage en sportverzorging in Nederland heeft de BMS zich ondermeer het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de massage- en sportverzorgingsbranche ten doel gesteld.

Zeker nu het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de controle op, en de erkenning van alle exameninstanties en vrije beroepen heeft losgelaten, is het van het grootste belang dat wij als branchevertegenwoordiger aangeven aan welke kwaliteitseisen een masseur dient te voldoen.

Er is daartoe een nauwe samenwerking ontstaan tussen kennisaanbieders, de masseurs (werkers in het veld) en de branche. Deze samenwerking gaat op korte termijn resulteren in een uitgewerkt kwaliteitszorgstelsel met daaraan gekoppeld een kwaliteitsregistratie voor al onze leden werkzaam in een perimedisch beroep.

De BMS werkt op dit gebied samen met ondermeer:

 

 • de Federatie Belangenverenigingen Massage en Sportverzorging (FBMS);
 • de Examen Stichting Perimedische Opleidingen (ESPO);
 • de stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO);
 • de Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC).


Daarnaast onderschrijft de BMS als branche-organisatie het kwaliteitsniveau van bepaalde diploma’s en scholen.

"Kan ik lid worden van de BMS?"
Iedereen die gediplomeerd werkzaam is in de ‘massagewereld’ kan lid worden van de belangenvereniging. Twijfelt u over uw kwalificaties, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.