Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stichting Plotsdoven
Belangenvereniging voor mensen welke met plotsdoofheid worden geconfronteerd

Omschrijving:
Plotseling of langzaam doof worden is een schokkende ervaring die de grond onder je voeten weg kan slaan. Het leven zoals je dat had, met werk of een opleiding, vrienden, hobby's, alles kan ineens niet meer zoals je dat gewend was. En dat roept vaak veel vragen op. Over hoe door te gaan, hoe te leven met de doofheid. Vanuit die vragen is de Stichting Plotsdoven in 1989 opgericht.

De Stichting Plotsdoven heeft zich de belangenbehartiging van plots- en laatdoven in ruimste zin ten doel gesteld. Reïntegratie en zelfredzaamheid van plots- en laatdoven in de horende maatschappij staan daarbij voorop.

De Stichting Plotsdoven:
  • informeert en adviseert plots- en laatdoven
  • geeft voorlichting over plots- en laatdoofheid
  • heeft contactpersonen voor opvang en hulpverlening en verwijst zonodig door naar professionele hulpverlening
  • bevordert onderzoek op het gebied van plots- en laatdoofheid
  • organiseert landelijke en regionale activiteiten en themabijeenkomsten
  • geeft een contactblad uit 
De Stichting Plotsdoven is een vrijwilligersorganisatie en heeft donateurs. De minimum donateursbijdrage bedraagt € 17,-- per jaar.

Belangenbehartiging voor een specifieke groep
Plots- en laatdoven worden wel eens gekarakteriseerd als de groep mensen die 'nergens thuishoort'. Plots- en laatdoven hebben een horende achtergrond en hun moedertaal is 'gewoon' Nederlands. Het feit dat men het gehoor (in relatief korte tijd of meer geleidelijk) heeft verloren, wil nog niet zeggen dat men meteen aansluiting vindt bij prelinguaal doven. Culturele verschillen en taalverschillen kunnen drempels opwerpen bij het verwerven van een plekje in de dovenwereld.
Anderzijds is het behouden van de 'oude' plek in de horende wereld voor de plots- of laatdove vaak ook niet meer mogelijk, zeker niet op de oude manier.
En binnen de grote groep slechthorenden is de plots- of laatdove vaak ook niet (meer) op zijn of haar plek. Plots- en laatdoven hebben het gehoor zo ver verloren dat dit andere eisen en begrenzingen stelt in het dagelijks leven.

Plots- en laatdoven worden daarom wel eens gezien als de groep auditief gehandicapten die tussen slechthorenden en prelinguaal doven in staan. De eigen identiteit van plots- en laatdoven en de specifieke behoeften van deze groep is de grond van het bestaan van de Stichting Plotsdoven.

De speerpunten van de belangenbehartiging van plots- en laatdoven door de Stichting Plotsdoven zijn:
  • voorlichting en informatievoorziening
  • activiteiten en (lotgenoten-)contact
  • opvang en hulpverlening
  • communicatievoorzieningen en hulpmiddelen 

Vanuit deze speerpunten wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld.


Contactgegevens
Secretariaat Stichting Plotsdoven
de Molen 89a
3995 AW Houten
030 6958719
info@stichtingplotsdoven.nl
www.stichtingplotsdoven.nl


Terug naar overzicht