Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Cliëntenbond
Belangenvereniging voor mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben of hebben gehad en hun naasten

Omschrijving:
De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten staat enerzijds het streven naar een samenleving waarin mensen die een psychische of psychiatrische aandoening hebben (gehad) als gelijkwaardige burgers worden behandeld, met dezelfde rechten en plichten als ieder ander, en anderzijds het streven om elkaar steun te bieden en de positie van cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg en de samenleving door middel van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding te versterken.

Visie De Cliëntenbond wil nadrukkelijk een cliëntenorganisatie zijn, dat wil zeggen een organisatie van, voor en door cliënten. Professionalisering van de Bond mag niet ten koste gaan van het ’bottom-up’ (van onderaf) principe. Dat wil zeggen dat de leden de koers van de Bond bepalen, daarbij ondersteund door beroepskrachten, en dat de Bond dus nadrukkelijk handelt vanuit het cliëntenperspectief. Als algemene cliëntenorganisatie neemt de Bond hiermee een unieke positie in binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg.
Onder ‘cliëntenperspectief’ verstaat de Bond in dit verband de visie van cliënten in de GGZ op de maatschappij in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Hierbij moet nadrukkelijk worden aangetekend dat binnen het cliëntenperspectief ruimte moet bestaan voor diversiteit. Het cliëntenperspectief ontstaat immers vanuit de persoonlijke ervaringen van tal van cliënten in hun positie als cliënt. Wanneer cliënten hun ervaringen bundelen en opkomen voor hun gezamenlijke belangen, dan is er sprake van een gemeenschappelijk cliëntenperspectief. Dit perspectief zal verschillen van dat van bijvoorbeeld de hulpverleners. Zo kan er vanuit cliëntenperspectief een eigen visie bestaan op wat goede zorg is en wat niet en kunnen cliënten andere prioriteiten hebben dan hulpverleners of beleidsmakers.

Contactgegevens
Secretariaat Cliëntenbond
Maliebaan 71H
3581 CG Utrecht
030 2521822
postbus@clientenbond.nl
www.clientenbond.nl


Terug naar overzicht