Vind nu een alternatief arts / therapeut in
lichaamsgerichte psychotherapieLichaamsgerichte Psychotherapie omvat alle soorten psychotherapie waarbij het lichaam als uitgangspunt dient. Binnen de Lichaamsgerichte Psychotherapie ziet met het lichaam niet los van de psyche. Op zich niets nieuws aangezien de kreet 'een gezonde geest in een gezond lichaam' al ouder is dan de weg naar Rome.

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende vormen van Lichaamsgerichte Psychotherapie. De volgorde zegt niets over de populariteit of effectiviteit of dat een bepaalde vorm al dan niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Pesso Therapie
Pesso therapie of Pesso Psychotherapie is vanaf 1961 ontwikkeld door Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso. Hun benadering van lichaam en geest komt voort uit hun ervaring als dansers-choreografen en hun brede psychodynamische kennis. De methode helpt de cliënt stagnaties in zijn psychologische ontwikkeling te verbinden met lichamelijke ervaringen. De benaming die het echtpaar Pesso aan de therapie gaf is Pesso Boyden System Psychomotor therapy. De werkwijze is gericht op ervaring en inzicht. Centraal staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je als cliënt je klachten en problemen kunt uiten en onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. De Pesso-psychotherapie heeft als uitgangspunt dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden. Deze kunnen onbewust een belemmering vormen om je eigen mogelijkheden in het heden te realiseren. In deze opvatting sluit Pessotherapie aan bij de psycho-analytische visie. In de therapie krijg je de gelegenheid om onopgeloste emotionele conflicten opnieuw te ervaren en tot uitdrukking te brengen, zodat verwerking mogelijk wordt. Het naar buiten brengen van je innerlijke wereld in de vorm van het rollenspel
maakt psychische conflicten voelbaar en zichtbaar: je kunt jezelf tegelijkertijd van binnenuit ervaren en van buitenaf zien.
Dat bevordert zelf-inzicht. Tevens kun je op een symbolische manier ervaren dat er een alternatief mogelijk is voor vroegere negatieve ervaringen. Daardoor kun je een meer positieve en realistische beleving krijgen van jezelf en anderen. Dit opent perspectieven op meer bevredigende ervaringen in je huidige leven. (bron: www.pesso.nl)

Focussen
Er bestaat een relatie tussen onze psyche en onze lijfelijke gewaarwordingen. Elke gebeurtenis in ons dagelijks leven laat sporen in ons na. Soms zijn die duidelijk, soms vaag en nog onbestemd. Je merkt vaak wel dat er een lijfelijk signaal is, ‘iets’ dat betekenis heeft, ook al weet je nog niet wat.
Focussen is een proces van uitnodigend en aandachtig naderen van dat ‘iets’ en er vervolgens - bewust en zonder oordeel - verbinding mee krijgen. Je tast af hoe dat ‘iets’, een vraag of kwestie, in zijn geheel daar van binnen aanvoelt. Door daar vriendelijk en met respect bij stil te staan en er naar te luisteren, krijgt het de kans zich verder te ontvouwen.
Zo kan duidelijk worden wat dat ‘iets’ je te vertellen heeft. Je komt erdoor tot verrassende ontdekkingen en tot dieper inzicht in jezelf. Het bevordert jouw welzijn en dat van anderen. Dat wat je lijf je van binnen aanreikt, is altijd zeer persoonlijk en echt.
Door respectvolle, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat, kom je verder dan enkel met het denken mogelijk is. 
Jouw eigen – wijze – lijf wijst je de weg. (bron: FocusNetwerk)

Biodynamische Therapie
Biodynamische therapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie. Deze is ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen. In de biodynamische psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire en de secundaire persoonlijkheid. De primaire persoonlijkheid is onze onbevangen levenslust, spontaniteit, openheid om te ontmoeten. De primaire persoonlijkheid heeft basiszekerheid, stabiliteit, en de moed om eigen kwetsbaarheid en pijn te voelen. Ze heeft veerkracht en kan met tegenslagen omgaan. Wanneer van kinds af aan de wereld te veel druk op ons uitoefent, en ons niet accepteert zoals we zijn, ontwikkelen we noodzakelijkerwijs onze secundaire persoonlijkheid. Een groot deel hiervan is inherent aan de normale menselijke ontwikkeling. De secundaire persoonlijkheid werd vanuit onze kindertijd niet alleen gevormd door strategieën om ons te beschermen tegen eisen van de buitenwereld, maar zorgde er ook voor dat we innerlijke impulsen onderdrukten die zich anders tegen ons zouden kunnen keren. We ontwikkelden noodzakelijke overlevingsstrategieën waardoor de dynamiek van onze levensenergie geblokkeerd wordt. Dit vindt zijn neerslag in ons denken, in ons voelen, in ons handelen en in ons gevoel voor zingeving. De innerlijke drang van de onderdrukte impulsen om naar boven te komen, zien we als het lichamelijk aspect van het verlangen om dichter bij de primaire persoonlijkheid te komen, en ons in onze eigenheid te ontplooien. 
Wanneer het moeilijk of onmogelijk is om emoties te uiten, ontstaan er gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast. Soms zijn die gedragspatronen adequaat, maar niet altijd. Er kunnen ook psychische of lichamelijke blokkades door ontstaan.
Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar kunnen op den duur problemen opleveren. Het contact met de eigen emoties, de eigen levensenergie, gaat verloren, en er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan. Door het losmaken van spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties kan het contact met de eigen levensenergie en het zelfregulerend vermogen worden hersteld, en kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan. Binnen de biodynamische therapie worden verschillende methoden toegepast, waaronder massagetherapie en vegetotherapie. Biodynamische therapie begint meestal met massage therapie.
(bron: Nederlandse Vereniging voor Biodynamische Therapie)

Unitieve Therapie
Unitieve therapie is een stroming binnen de lichaamsgerichte psychotherapie, en is gericht op zelfontdekking, zelfregulatie en zelfverwerkelijking. De term 'unitief' betekend 'bewegend naar eenheid en integratie' of 'bewegend naar non-dualiteit'. Bij unitieve therapie staat dualiteit, oftewel tegenstrijdigheid, centraal. In de psyche van de mens is er vaak sprake van tegenstrijdigheid: sommige neigingen en vermogens zijn dan overmatig ontwikkeld. Zo'n eenzijdig ontwikkeld zelfbeeld of levensopvatting kan worden gebruikt om een tegengestelde neiging te onderdrukken of te ontkennen. Een voorbeeld van dergelijke dualiteit is bijvoorbeeld verlegenheid die onderdrukt en gemaskeerd wordt door de tegengestelde neiging: agressiviteit. Zulke dualistische patronen manifesteren zich onder andere in lichaamshouding en motoriek. Volgens de theorie van unitieve therapie zorgt deze dualiteit binnen de psyche voor spanningen en andere psychische klachten. Unitieve therapie stelt zicht tot doel verstarde dualiteit te verminderen, en te werken naar dynamische polariteit en eenheid. Dit is bereikt wanneer polen, zoals verlegenheid en agressie, bewust als gelijkwaardig worden ervaren. Het zelfbeeld is dan weer in balans, en er hoeven geen neigingen meer onderdrukt te worden. Daarmee tracht unitieve therapie de psychische klachten van de cliënt laten verminderen of verdwijnen.  De behandelwijze van unitieve therapie is over het algemeen ervaringsgericht. Binnen de unitieve therapie wordt gebruik gemaakt van behandelingsmethoden uit de lichaamsgerichte psychotherapie. Zo past unitieve therapie technieken toe uit bijvoorbeeld de neo-reichiaanse therapie en bio-energetica. Daarnaast gebruikt unitieve therapie ook meer algemeen therapeutische methoden, gebaseerd op bijvoorbeeld Gestalttherapie en humanistische therapie. Binnen de therapie wordt gestreefd naar een open en gelijkwaardige omgang tussen de cliënt en de therapeut. (bron: www.therapiehulp.nl)

Integratieve Bewegingstherapie - IBT
Integratieve Bewegingstherapie is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Deze vorm van hulpverlening bestaat al vele jaren in Duitsland. Lichaamsgerichte psychotherapie wil zeggen dat door een combinatie van gesprekken en oefeningen de samenwerking tussen lichaam en geest wordt bevorderd. Zowel lichamelijke klachten als psychische klachten kunnen door deze aanpak verbeteren. Bij Integratieve Bewegingstherapie  gaan de gesprekken veelal over het ontdekken van patronen uit heden en verleden die klachten in stand houden. De oefeningen zijn bedoeld om het eigen gevoelsleven te verduidelijken. Daardoor wordt het ook makkelijker de eigen kracht te gebruiken. Deze kracht is nodig om vanuit inzicht tot een verbeterd evenwicht te komen. Aldus komen denken, voelen en handelen (weer) op één lijn. In zijn algemeenheid is IBT geschikt voor mensen die willen werken aan gedragsverandering om hun leven beter in balans te brengen. Dat gaat bijvoorbeeld over het beter herkennen van en luisteren naar je eigen behoeften en mogelijkheden, beter opkomen voor jezelf, duidelijker communiceren, beter ontspannen en handelen vanuit meer zelfvertrouwen. (bron: www.ggzpraktijk.nl - Hans Knegtering)

Haptonomie of Haptotherapie
Het begrip Haptonomie bestaat uit twee Griekse woorden: hapsis en nomos. Hapsis betekent gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel of norm. Hapto stamt af van het werkwoord haptein dat aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan.. betekent. In overdrachtelijke zin betekent het in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. (bron: wetenschappelijk instituut voor haptonomie) Haptonomie gaat over de manier waarop je in contact staat met jezelf, je omgeving, en anderen in die omgeving. Wat voel je van jezelf, wat voel je van de ander, wat voel je van je omgeving? En voel je dat eigenlijk wel, ben je je er bewust van? Met behulp van aanraking, direct lichamelijk contact, kun je je er op een heel concrete manier van bewust worden hoe jij met jezelf en je omgeving omgaat. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van dat contact wordt in de haptonomie veel aandacht besteed. We worden bewust gemaakt van de wisselwerking tussen wat er om ons heen gebeurt en hoe ons lijf daarop reageert en ook wat de emotionele uitwerking daarvan is op ons.

Neo-Reichiaanse therapie - NRT 
Wilhelm Reich (1897-1957) stelde vast dat ons lichaam allerlei signalen afgeeft die verwijzen naar ons lichamelijk én geestelijk welbevinden. Op basis van zijn ideeën is de lichaamsgerichte therapie ontstaan die we nu als Neo-Reichiaanse Therapie (NRT) kennen. Met behulp van NRT kun je werken aan eventuele blokkades in jezelf; blokkades die je belemmeren om je met hart en ziel over te geven aan het leven. Je ervaart die blokkades vaak het eerst als lichamelijke klachten, bijvoorbeeld in de vorm van gespannen spieren in nek of schouders. Als hiervoor geen duidelijke lichamelijke oorzaak is aan te geven, kunnen het ook signalen zijn dat je "niet lekker in je vel zit". En dan gaan deze lichamelijke klachten vaak gepaard met psychische klachten als stress, negatieve gedachtenpatronen, of een onbestemd ongelukkig gevoel. NRT richt zich op de lichamelijke, psychische én emotionele kanten van de mens. Zo leer je bijvoorbeeld gevoelens te hanteren waarmee je moeilijk om kunt gaan. Soms kun je door het opnieuw beleven van opgedane ervaringen een belangrijke stap zetten op weg naar veerkracht en heling. In de veilige setting van de therapie leer je om kritisch én liefdevol naar jezelf en naar je omgeving te kijken.
Het bijzondere van NRT is dat er gebruik wordt gemaakt van beweging, adem en stemgeluid. Hiervoor worden technieken gebruikt uit de bio-energetica, psychodrama, meditatie en massage. (bron: Emily Nijhuis)

Psychomotorische therapie - PMT
Psychomotorische therapie is een vorm van therapie gericht op psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. Binnen een psychomotorische therapie wordt samen met u gekeken hoe u met uzelf en met uw omgeving omgaat. Er wordt gekeken naar uw gedrag, uw gevoelens en uw gedachten. De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om uw gevoelens en gedachten te onderzoeken, nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met ander gedrag. Er wordt een relatie gelegd tussen datgene wat u ervaart in de psychomotorische therapie en uw dagelijks leven. Zonodig wordt ook een relatie gelegd met uw vroegere ervaringen. Binnen psychomotorische therapie wordt gepraat, maar vooral gedaan. De dingen die gedaan worden liggen onder andere op het gebied van beweging en lichaamservaring. Bij beweging kan gedacht worden aan spel en aan sportieve activiteiten. Een doel hierbij kan het opdoen van nieuwe leerervaringen zijn. Wanneer u bijvoorbeeld in uw dagelijks leven moeite heeft om aan anderen duidelijk te maken wat u wilt of om uw mening te geven, dan kunt u hiermee binnen een spelvorm op een veilige manier experimenteren en oefenen.
Bij lichaamservaring wordt uitgegaan van de ervaring en beleving van het eigen lichaam. De signalen van uw lichaam kunnen u meer duidelijkheid geven over uzelf, over uw gedachten en gevoelens. Herkenning van deze gedachten en gevoelens in relatie tot uw dagelijks leven, en eventueel uw verleden, kunnen leiden tot positieve veranderingen. Wanneer u er bijvoorbeeld moeite mee heeft om uw grenzen te bewaken, kunt u binnen een oefening uw lichamelijke signalen leren herkennen die optreden wanneer uw grens is bereikt. Ook kunt u uw gedachten en gevoelens gaan ervaren die te maken hebben met het al dan niet bewaken van die grens. Naast bovengenoemde werkwijzen kan gewerkt worden met lichaamsbewustwordingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. (bron: www.psychomotorischetherapie.nl)

Bio-Energetica of Bio-Energetische Analyse
In het "bio-werk", zoals bio-energetica soms wordt afgekort, is er continu aandacht voor het bewust ervaren van het lichaam. Men leert om niet meer alleen met gedachtes bezig te zijn, maar ook te luisteren naar lichamelijke gevoelens. Net zoals de andere lichaamsgerichte therapieën, gaat bio-energetica uit van de eenheid van lichaam en geest. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning 'opgeslagen' in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed.
Binnen de bio-energetica, ook wel "bio-energetische analyse" genoemd, is het concept van levensenergie belangrijk. De essentie van levensenergie is de voortdurende cyclus tussen spanning en ontspanning, tussen opladen en ontladen. Deze energiestroom kan worden geblokkeerd door spanningen in het lichaam, waardoor de beschikbare energie niet vrijuit kan worden gebruikt. Bio-energetische therapie is erop gericht door middel lichamelijke oefeningen het evenwicht in de energiestroom terug te brengen en blokkades op te heffen. Bio-energetische therapie wordt meestal toegepast als individuele psychotherapie. (bron: www.therapiehulp.nl)

Postural Integration
Tekst volgt.

Cognitieve Gedragstherapie - CGT
Tekst volgt

Rationeel Emotieve Gedragstherapie - RET
Tekst volgt

Emotioneel Lichaamswerk - ELW
Tekst volgt

Rebirthing
Rebirthing is in hoofdzaak een ademhalingstechniek die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met de eigen levensenergie. In praktische zin is het de verbinding van de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. In een reeks van sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat. De lichamelijke en geestelijke effecten van een rebirthingproces beogen het voltooien van niet verwerkte ervaringen waarvan verondersteld wordt dat ze onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Zo zouden ze een storende en beperkende invloed hebben op het bewustzijn en daarmee op het dagelijkse leven.
Rebirthing is ontdekt is door Leonard Orr in de 1960er en 1970er jaren. Verder droeg Sondra Ray voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling ervan. Rebirthing baseert zich in wezen op lichamelijke oefeningen, waarbij de ademhaling bewust (de persoon stuurt zijn ademhaling) en aaneengesloten is (geen onderbreking tussen inademing en uitademing) in combinatie met technieken met een mentaal en spiritueel karakter. De aanduiding rebirthing (hergeboorte) ontstond omdat Leonard Orr bij de ontwikkeling ervan opwellingen kreeg die hij herinneringen van zijn geboorte noemde. Orr heeft de techniek ontwikkeld tussen 1962 en 1974, waarbij hij ontdekte dat veranderingen in de wijze van ademhaling bijdroegen aan de lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid. Hij baseerde zich daarbij op eigen ervaringen en enkele ademhalingstechnieken uit de yoga.
Rebirthing vond echter zijn formele vorm in augustus 1974 met het ontstaan van Theta seminars. Vanaf dit jaar ontwikkelde hij rebirthing verder als een therapeutische techniek. Orr werd bijgestaan door verschillende personen uit de hoek van de alternatieve therapie, om de therapie te verfijnen tot een vorm die gebruikt kon worden in een professionele therapeutische setting. (bron: wiki)

Primaltherapie
Primaltherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte therapie ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Arthur Janov. Hij verrichtte twaalf jaar onderzoek naar het gevolg van onderdrukking van gevoelens in de beginperiode van ons leven. Dit onderzoek toonde aan dat veel onbestemde angsten en gevoelens die ons op latere leeftijd teisteren, afkomstig zijn van verdrongen emotionele pijn uit onze vroegste jeugd. Hij noemde die pijn 'primalpijn'. (Primal, engels: oorspronkelijk of oer) 
Primalpijn ontstaat wanneer onze kindbehoeften niet bevredigd worden. Als die pijn te hevig is om begrepen, doorleefd en opgelost te worden, wordt deze onderdrukt. De pijn wordt op dat moment niet gevoeld, maar gaat deel uit maken van ons hele organisme. Op die manier blijft het op onbewust niveau invloed uitoefenen op ons volwassen leven, met alle gevolgen van dien. Het houdt pas op als we het contact met die weggestopte pijn opnieuw aangaan. Primaltherapie kan ons daarbij helpen. Het ondersteund ons in het doorleven en verwerken van oude, pijnlijke situaties. Waarna de jarenlange onderdrukte energie weer kan gaan stromen. 
Primaltherpaie is een syntese van lichaamswerk, gestalttherapie, psycho-drama en meditatie. (bron: Willem Overvliet)